VEF dự kiến tăng vốn để làm khu đô thị mới tại huyện Đông Anh - Hà Nội

15:54 31/05/2023

07:16 31/05/2023

VEF dự kiến tăng vốn để làm khu đô thị mới tại huyện Đông Anh - Hà Nội

Hà Anh -

Năm 2023, công ty xác định sẽ tiếp tục triển khai đồng thời các dự án trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, dự án khu đô thị mới Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội), dự án tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ (148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội), dự án khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long tại Mễ Trì, Hà Nội.

Trang web của Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam.

Trang web của Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam.

Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (mã VEF-UPCoM) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - trong đó có việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Kết thúc năm 2022, tổng doanh thu cung cấp dịch vụ của VEF đạt 0,99 tỷ đồng; Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính đạt 512,7 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 493,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 319,6 tỷ đồng.

Theo VEF, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, xung đột vũ trang và bất ổn kinh tế toàn cầu, các cuộc hội chợ triền lãm truyền thống của Công ty bị hoãn hoặc hủy. Tuy nhiên, công ty đã phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước của Trung ương, UBND Thành phố Hà Nội và các hiệp hội ngành nghề để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục duy trì mảng kinh doanh các biển quảng cáo tấm lớn trên các trục đường chính Thăng Long - Nội Bài, Pháp Vân - cầu Giẽ.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của của VEF là 8.697,9 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với thời điểm 31/12/2021 với mức 55,3 tỷ đồng, chủ yếu ở các khoản: tiền và tương đương tiền tăng 492 tỷ đồng; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 1.457,6 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn giảm 1.724,1 tỷ đồng; Hàng tồn kho (chủ yếu gồm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dự án Khu đô thị mới Đông Anh) tăng 218,6 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn tăng 2.355,9 tỷ đồng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 166,7 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế luỹ kế của VEF đến thời điểm 31/12/2022 là hơn 970 tỷ đồng. VEF đã thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2022 để bổ sung vốn kinh doanh cho công ty.

Năm 2023, VEF đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 10 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập dự kiến 200 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty xác định sẽ tiếp tục triển khai đồng thời các dự án trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, dự án khu đô thị mới Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội), dự án tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ (148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội), dự án khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long tại Mễ Trì, Hà Nội.

Theo đó, Đại hội VEF cũng thông qua phương án phát hành 852.997.376 cổ phiếu. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 8.529.973.760.000 đồng với tỷ lệ phát hành là 1:5,12 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua và 1 quyền mua sẽ được mua 5,12 cổ phiếu phát hành thêm).

 

Qua đó, công ty sẽ nâng tổng số cổ phiếu sau khi phát hành lên 1.019.601.426 cổ phiếu. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến) là hơn 10.196 tỷ đồng.

Về sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ, VEF cho biết ĐHĐCĐ thường niên 2022 của công ty đã thông qua phương án phát hành cố phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn điều lệ thực hiện các dự án: Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, xã Đông Hội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC ngay 06/05/2022 (“Phương Án Phát Hành”).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan nên công ty chưa thực hiện triển khai Phương Án Phát Hành trong năm 2022. Để đảm bảo cân đối tài chính của Công ty, đồng thời để đáp ứng tỷ lệ vốn chủ sở hữu thực hiện dự án theo quy định, công ty cần phải tăng quy mô vốn hoạt động, năng lực tài chính triển khai thực hiện các Dự án nêu trên phù hợp với quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Số tiền thu được từ đượt phát hành sẽ được VEF sử dụng 8.443 tỷ đồng được bổ sung vốn kinh doanh để đáp ứng các yêu cầu về nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo đủ năng lực tài chính triển khai thực hiện các dự án.

Trong đó, 1.467,2 tỷ đồng cho dự án trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia; 6.975,8 tỷ đồng dành cho dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội và bổ sung vốn lưu động 86,97 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện hiện dự kiến trong vòng 1 năm kể từ ngày ban hành nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kết thúc quý 1/2023, VEF ghi nhận doanh thu đạt 2,3 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 381 triệu) doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 132 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 102 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 81 tỷ). Như vậy, so với kế hoạch năm 2023, kết thúc quý 1, VEF đã hoàn thành được hơn 50% về lợi nhuận cả năm.


bình luận

Facebook
Google +